Wrocław, Ostrów Tumski

Fundacja KairosFundacja Kairos

www.fundacjakairos.org

Fundacja KAIROS została zarejestrowana w roku 2004 po rocznejdziałalności polegającej na spontanicznych akcjach charytatywnych,m.in. niesienia pomocy materialnej Domowi Małego Dziecka w Jaworze oraz Schronisku dla Kobiet i Matek z Dziećmi we Wrocławiu. Widząc olbrzymie potrzeby i ofiarność wielu ludzi, postanowiliśmy sformalizować naszą działalność tworząc organizację, która mogłaby połączyć potrzebujących z tymi, którzy te potrzeby chcą i mogą zaspokoić.
Od momentu założenia fundacji KAIROS nawiązaliśmy współpracęm.in. z rodzinnymi i państwowymi domami dziecka, Miejskim OśrodkiemPomocy Społecznej, Hospicjum Domowym. Powiększyło się równieżznacząco grono współpracowników fundacji, obecnie jestnas ponad 40 osób.

W Fundacji "KAIROS" już od 2004 roku niesiemy pomoc materialną i niematerialną osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Działamy na terenie całej Polski.

Przekazując nam 1% podatku pomożesz poprzez następujące działania:

  • usamodzielnianie, czyli pomoc w starcie życiowym wychowankom domów dziecka rozpoczynającym dorosłe życie, (Pomożesz w nauce, wyposażeniu mieszkania i stałej opiece.)
  • wakacje edukacyjno - wychowawcze dla dzieci ubogich z rodzin patologicznych,
  • korepetycje dające podopiecznym domów dziecka i rodzin zastępczych szansę na normalne życie,
  • prezenty świąteczne dla naszych podopiecznych w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy.

Przekazując nam 1% podatku wesprzesz:

  • dzieci z rodzinnych domów dziecka oraz ze środowisk patologicznych i rodzin ubogich,
  • osoby starsze, pozbawione opieki, niepełnosprawne i niedostosowane społecznie,
  • ludzi ubogich, samotnych i opuszczonych.

Przekazując nam 1% podatku przyczynisz się też do stworzenia świetlicy środowiskowej we Wrocławiu.


Przewodnik miejski po Wrocławiu

Pilot wycieczek

tel. +48 605 902 137
szczepanska.m.jolanta@gmail.com